dzikowska1

Paulina Dzikowska

URZĄD STANU CYWILNEGO
Zastępca Kierownika USC - Dowody Osobiste, Informacje Niejawne

tel. 62 76 38 607

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 • przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC
 • przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC
 • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów
 • przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do Systemu Rejestrów Państwowych ( migracje)
 • aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL
 • usunięcie niezgodności danych w rejestrze PESEL
 • przyjmowanie od nupturientów zapewnienia  o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego, jak i małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilno-prawnymi
 • prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego
 • uzupełnianie danych w aktach stanu cywilnego
 • wpisywanie  zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych
 • wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:

a) skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego

b) odmowy sprostowania błędu pisarskiego

c) odmowy odtworzenia  treści aktu stanu cywilnego

d) odmowy uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego

e) odmowy umiejscowienia  w polskich księgach aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

f) zmiany imienia i nazwiska

 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
 • przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska poprzednio noszonego
 • przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka
 • przyjmowanie oświadczeń o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie  po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci
 • wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie aktów stanu cywilnego, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów
 • organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego
 • prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej
 • przekazywanie informacji  Straży Granicznej i innym uprawnionym jednostkom
 • prowadzenie archiwum USC
 • przekazywanie  100-letnich i 80-letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego
 • przekazywanie akt do archiwum  zakładowego
 • podpisywanie  pism z zakresu realizacji zadań USC
 • tworzenie zleceń migracji aktów stanu cywilnego do innych USC
 • realizacja zadań określonych ustawą o opłacie skarbowej
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów
 • przyjmowanie wniosków dotyczących spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw, zgonów
 • wydawanie odpisów  po dokonaniu czynności związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw, zgonów
 • dodawanie przypisków w aktach urodzeń osób zawierających małżeństwo bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa
 • dodawanie przypisków w aktach  urodzeń i małżeństw osób zmarłych bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu
 • weryfikacja i przyjmowanie kart zgonu
 • sporządzanie protokołów zgłoszenia zgonu
 • unieważnianie dokumentów tożsamości osób zmarłych
 • przyjmowanie wniosków o wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
 • prowadzenie rejestrów wszystkich spraw załatwianych w USC zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania w tym m.in. prowadzenie rejestru tych druków
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych;
 • wprowadzanie danych zawartych we wnioskach do Rejestru Dowodów Osobistych
 • wprowadzanie do RDO informacji o przyjęciu wykonanego dowodu osobistego
 • wydawanie dowodów osobistych
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych w sytuacjach szczególnych w miejscu pobytu wnioskodawcy
 • przyjmowanie zgłoszeń utraty i uszkodzenia dowodów osobistych
 • wydawanie zaświadczeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego
 • powiadomienie urzędów gmin miejsca wystawienia dowodu osobistego o zgłoszeniu utraty dowodu osobistego
 • unieważnianie dowodów osobistych

a) osób zmarłych

b) w związku z utratą, uszkodzeniem dokumentu

c) w związku ze zmianą danych osobowych

d) w związku z wydaniem nowego dokumentu

 • prowadzenie dokumentacji wydanych dowodów w formie zbioru kopert dowodowych poprzez:

a) zakładanie kopert dowodowych osobom występującym o pierwszy dowód osobisty,

b) włączanie do kopert dowodowych dokumentów uzyskanych przy wymianie dowodów osobistych,

c) wyłączanie ze zbioru kopert dowodowych kopert osób zmarłych;

 • nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałym poza RP przy ubieganiu się o wydanie  dowodu osobistego;
 • współpraca z innymi gminami przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • udostępnianie danych z RDO;
 • udostępnianie dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych;
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie RDO i dokumentów związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
 • przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzeń publicznych oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń publicznych
 • wydawanie decyzji zezwalających na organizację imprez masowych
 • szacowanie strat w rolnictwie
 • dokonywanie potwierdzenia  profilu zaufanego  ePUAP
 • przedłużanie ważności profilu zaufanego ePUAP
 • unieważnianie profilu zaufanego ePUAP
 • realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowywanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z zadań własnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:

 • organizacja ochrony informacji niejawnych, współdziałanie z referatami i samodzielnymi stanowiskami urzędu w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, przy współpracy z informatykiem,
 • nadzór nad organizacją ochrony fizycznej pomieszczeń urzędu, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • kontrola ochrony informacji niejawnych, oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych
 • opracowywanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie  jego realizacji
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób  dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
 • szkolenie pracowników w zakresie  ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w obowiązujących przepisach
 • podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • uniemożliwianie  osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych